PROGRAMY RAMOWE WARSZTATÓW I KONFERENCJI
RAMOWY PROGRAM WARSZTATÓW
Miejsce Warsztatów: Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, Galeria "GIL", bud. 10-36


Celem Warsztatów towarzyszących Konferencji Naukowo-Technicznej Konstrukcje Sprężone KS2015 jest propagowanie praktycznej wiedzy w zakresie zaawansowanego modelowania, projektowania, a także wykonywania konstrukcji sprężonych. Zważywszy na temat wiodący Konferencji, którym są „Płyty sprężone”, w programie Warsztatów położono nacisk na tematykę związaną z elementami konstrukcji tego rodzaju.

Warsztaty pod nazwą „Płyty sprężone” składać się będą z dwóch głównych części:

1. Kształtowanie i wymiarowanie płyt sprężonych
2. Modelowanie numeryczne płyt sprężonych

W części pierwszej zostaną przedstawione dwa główne bloki tematyczne. Blok pierwszy poświęcony zostanie zagadnieniom kształtowania sprężonych ustrojów stropowych. Omówiony zostanie dobór przekrojów w zależności od rozpiętości i rozplanowania stropu, dobór wymaganej grubości oraz kształtowanie profilu sprężenia. Zaprezentowane zostaną ponadto możliwości redukcji grubości płyt stropowych oraz zastosowania „taniego” betonu wykonywanego na powszechnie stosowanych kruszywach i jego wpływ na spadek siły sprężającej i trwałe ugięcia. Blok drugi poświęcony zostanie zagadnieniom projektowania i konstruowania płyt sprężonych. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na zagadnienie przebicia, w tym rolę i sposób uwzględniania obecności cięgna. Poruszone zostaną ponadto zagadnienia obliczania nośności ustrojów sprężonych cięgnami bez przyczepności.

W zakresie części drugiej Warsztatów przewiduje się omówienie w ujęciu projektowym następujących aspektów: zmienność siły sprężającej na długości cięgien oraz w czasie w ujęciu numerycznym, oddziaływania sprężenia dla różnych rodzajów konstrukcji i różnych przebiegów sprężenia oraz sposobów uwzględnienia sprężenia w modelu konstrukcji sprężonej. Krótko zostaną przedstawione zasady i możliwości modelowania konstrukcji (różne rodzaje elementów: pręty, powłoki, bryły) oraz sprężenia (obciążenie równoważne, cięgno skonsolidowane). Zostanie przedyskutowana różnica pomiędzy modelowaniem w czystym podejściu liniowo-sprężystym i modelowaniem krok po kroku w różnych wariantach. Zostaną omówione sposoby weryfikacji metody obliczeniowej, stosowanej przez oprogramowanie. Przedstawione zostaną zasady budowania modelu i programowania obliczeń dla konstrukcji wznoszonych etapowo na miejscu, nasuwanych podłużnie, betonowanych nawisowo, podwieszanych do pylonu lub łuku oraz innych.
RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI